ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : vaocevetcce@gmail.com

       

หลักสูตร


ศึกษาหัวข้อใดก็ได้ทุกเวลา เลือกจากหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
like : 0
THB: 0.00 ฿


เกร็ดความรู้เรื่องนม การเลือกชนิดของนมที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคและสัตว์เลี้ยง

จัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 เวลา 10.45-12.00น. บรรยายโดย รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์


รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.0 % 0.0 CE

เนื้อหาหลักสูตร


ความคิดเห็นผู้เรียน


0.00


0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2023 www.vao-ce.com, All Right Reserved.