ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : vaocevetcce@gmail.com

       

หลักสูตร


ศึกษาหัวข้อใดก็ได้ทุกเวลา เลือกจากหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
like : 0
THB: 0.00 ฿


WVPAC 2019 POULTRY DIGEST และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ช่วงเช้า

จัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 1 08.30-09.00น. สวัสดิภาพในสัตว์ปีกมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง บรรยายโดย น.สพ.เอกสิงห์ สาเรือง 09.00-10.00น. แคมพิโลแบคเตอร์ คลอสตริเดี่ยม มันยังเป็นปัญหาไหม บรรยายโดย น.สพ.ดร.ดำเนิน เสาะสืบงาม 10.00-10.30น. Gut Health นั้น สำคัญไฉน บรรยายโดย สพ.ญ.วิทิตา แก้วประจุ 10.45--11.15น. AMR จากปัญหาการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ บรรยายโดย สพ.ญ.กิติยา พิษณุวัฒนา 11.15-11.45น. แนวโน้มของปัญหา โรคนิวคาสเซิล ในภูมิภาคต่างๆ บรรยายโดย ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 11.45-12.15น. การประชุมสามัญประจำปี2563 ดำเนินการโดย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก


น.สพ.เอกสิงห์ สาเรือง

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.0 % 0.0 CE

เนื้อหาหลักสูตร
ความคิดเห็นผู้เรียน


0.00


0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2023 www.vao-ce.com, All Right Reserved.