ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : admin@vao-ce.com

       

หลักสูตร


ศึกษาหัวข้อใดก็ได้ทุกเวลา เลือกจากหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
like : 0
THB: 0.00 ฿


High Prolific Sow High Performance Finishers

จัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.45 - 16.00 น. ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น 3 บรรยายโดย ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ ผศ.น.สพ.ดร.อลงกต บุญสูงเนิน


ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.0 % 0.0 CE

เนื้อหาหลักสูตร
ความคิดเห็นผู้เรียน


5.00


100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2021 www.vao-ce.com, All Right Reserved.