ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : vaocevetcce@gmail.com

       

หลักสูตร


ศึกษาหัวข้อใดก็ได้ทุกเวลา เลือกจากหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
like : 0
THB: 0.00 ฿


การเสวนา เรื่อง ทำอย่างไรให้ประเทศไทยไร้หมอเถื่อนและยาสัตว์ผิดกฎหมาย (ช่วงที่ 1)

จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-10.15น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 ดำเนินรายการโดย น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล


น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.0 % 0.0 CE

เนื้อหาหลักสูตร


ความคิดเห็นผู้เรียน


0.00


0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2023 www.vao-ce.com, All Right Reserved.