ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : vaocevetcce@gmail.com

       

หลักสูตร


ศึกษาหัวข้อใดก็ได้ทุกเวลา เลือกจากหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายพันหลักสูตร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
like : 0
THB: 0.00 ฿


โอกาสและความท้าทายของการศึกษาสัตวแพทย์ในประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ

จัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 1. ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2. รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร 3. ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม 4. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม และ ผู้ดำเนินการเสวนา ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต


ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกอบด้วย
  • บทเรียน 1
  • แบบทดสอบ 0

เกณฑ์การให้คะแนน
  • 1. ทำคะแนนไม่ตํ่ากว่า 0.0 % 0.0 CE

เนื้อหาหลักสูตร


ความคิดเห็นผู้เรียน


5.00


100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ความคิดเห็น

Copyright © 2020 - 2023 www.vao-ce.com, All Right Reserved.