ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

0-2017-0700-8

อีเมล : admin@vao-ce.com

       

เกี่ยวกับเรา


ประวัติ

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
ที่ ๙/๒๕๔๗
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ และตามความในข้อ ๕ หมวด ๒ แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออกประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทางสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑
ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์"

ข้อ ๒ 
ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

หมวดที่ ๑
ชื่อ เครื่องหมาย วัตถุประสงค์ และหน้าที่

ข้อ ๓ ให้จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ขึ้นในสัตวแพทยสภา มีชื่อว่า "ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์" มีชื่อย่อว่า ศ.ศ.สพ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Center for Veterinary Continuing Education" มีชื่อย่อว่า CCE - VET และมีตราของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ลักษณะเดียวกับตราของสัตว แพทยสภา ด้านล่างของตราเป็นอักษรย่อ ศ.ศ.สพ.

ข้อ ๔ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์และศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองโดยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิชาการและเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาประยุกต์ใช้งานอันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

ข้อ ๕ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์มีการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
(๒) พิจารณากำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
(๓) รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
(๔) รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและจำนวนหน่วยกิตสะสม
(๕) เก็บและรับรองหน่วยกิตสะสมหรือผลการทดสอบของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ ศ.ศ.สพ. สู่สมาชิกสัตวแพทยสภา


หมวดที่ ๒
คำจำกัดความ ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ข้อ ๖ ในประกาศนี้
"การศึกษาต่อเนื่อง" หมายความว่า การศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และหมายความรวมถึงกิจกรรมใดๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อ ไปประยุกต์ใช้ในการสัตวแพทย์ได้
"การรับรองสถานภาพและคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง" หมายความว่า การรับรองสถานภาพสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานต่างๆ ในการผลิตกิจกรรมทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์ และรับรองคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์
"ศูนย์" หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
"ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ทำหน้าที่เลขานุการกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกสัตวแพทยสภา
"ใบรับรอง" หมายความว่า หนังสือที่แสดงการรับรองสถาบันหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น

ข้อ ๗
ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
การแบ่งประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการรับรองและการแบ่งประเภทสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งองค์กรวิชาชีพต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

 

หมวดที่ ๓
คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์


ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ซึ่งมีองค์ประกอบและเงื่อนไขการได้มาซึ่งคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) กรรมการที่มาจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา จำนวน ๘ คน
(๒) ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพจำนวน ๗ คน ประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทและฟาร์ม ๒ คน ตัวแทนจากคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ ๒ คน ตัวแทนจากราชการและรัฐวิสาหกิจ ๓ คน โดยผู้ประสงค์จะเป็นกรรมการให้แสดงเจตนารมณ์ เพื่อให้สัตวแพทยสภาคัดเลือก ให้คณะกรรมการ ๑๕ คน ดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการ ๑ คน เมื่อได้ดำรงตำแหน่งแล้วให้เสนอรายนามคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสัตวแพทย สภารับทราบ

ข้อ ๙ 
วาระการทำงานของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการมีวาระการทำงาน ๓ ปี เมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน

ข้อ ๑๐ 
การพ้นจากตำแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากการเป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา
(๔) คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๑ 
ใน กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนสิ้นวาระ ให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภาแต่งตั้งเพิ่มเติมภายใน ๖๐ วัน โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนมีวาระในการปฏิบัติงานตามวาระของคณะ กรรมการที่เหลืออยู่ถ้าวาระเหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วัน คณะกรรมการสัตวแพทยสภาอาจไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
(๒) ออกระเบียบเพื่อการรับรองสถานภาพสถาบัน และคุณภาพกิจกรรม เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
(๓) ออกระเบียบการประชุมของคณะกรรมการ
(๔) ออกระเบียบการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไปของศูนย์
(๕) กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการ
(๖) กำหนดค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ และรายงานต่อสัตวแพทยสภาเป็นประจำทุกปี
(๘) เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการตลอดจนกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของ ผู้จัดการต่อคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
(๙) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะจัดให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
(๑๐) รับรองการสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และผล
การทดสอบการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง เพื่อใช้ใน
การต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ ๑๓ ผู้จัดการมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) อายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี
(๒) เป็นสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
(๓) ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา
(๔) สามารถปฏิบัติงานในศูนย์ได้เต็มเวลา

ข้อ ๑๔
 ผู้จัดการ อยู่ในตำแหน่งครั้งละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

ข้อ ๑๕
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้อ ๑๔ แล้วผู้จัดการจะพ้นตำแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่ผู้จัดการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง ผู้รักษาการและดำเนินการสรรหา ผู้จัดการภายใน ๙๐ วัน แล้วให้นับเวลาการดำรงตำแหน่งนั้นเป็นการเริ่มการดำรงตำแหน่งใหม่

ข้อ ๑๖ 
ผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์และนโยบายของคณะกรรมการ
(๒) รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์
(๓) รักษาระเบียบและออกกฏข้อบังคับของศูนย์
(๔) ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๕) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
(๖) ทำรายงานประจำปีของศูนย์เสนอต่อคณะกรรมการ
(๗) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ ๔
การเงิน

ข้อ ๑๗ รายได้ของศูนย์ประกอบด้วย
(๑) เงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๒) เงินอุดหนุนจากสัตวแพทยสภาหรืองบประมาณแผ่นดิน
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๔) ผลประโยชน์จากการลงทุนและกิจกรรม
(๕) รายได้อื่นๆ

ข้อ ๑๘ 
ให้ ผู้จัดการเสนอประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการสัตว แพทยสภาเพื่ออนุมัติ

ข้อ ๑๙ 
ให้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบ ในการรักษาเงินและจ่ายเงินของศูนย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของสัตวแพทยสภา

ข้อ ๒๐ 
การกำหนดปีงบประมาณของศูนย์ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของสัตวแพทยสภา

หมวดที่ ๕
บทเฉพาะกาล


ข้อ ๒๑ ในวาระแรกคณะ กรรมการที่มาจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภาให้มีกึ่งหนึ่งมาจากตัวแทน ของคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องและ เพิ่มพูนความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตฯและให้อยู่จนครบวาระ

ข้อ ๒๒ ในระยะแรกของการ ก่อตั้งศูนย์ฯ ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมจากสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการจัดทำข้อสอบสำหรับฟื้นฟูความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แยกไปแต่ละชุดวิชาเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเนื่อง

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้จัดการซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาตามหมวด ๓ ข้อ ๑๓ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ ๒๔ ในระยะเริ่มต้น ให้สัตวแพทยสภาอนุมัติงบประมาณสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ตามความจำเป็น โดยสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อประกาศนี้ มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

(รศ.นายสัตวแพทย์สงคราม เหลืองทองคำ)
นายกสัตวแพทยสภา

 

ประกาศสัตวแพทยสภา
ที่  ๒/๒๕๕๐
เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (ฉบับที่  ๒)

 


                        อนุสนธิจากประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๙/๒๕๔๗  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕  และตามความใน  หมวด  ๒  ข้อ  ๕ แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๖  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๙  คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออกประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทางสัตวแพทย์ (ฉบับที่ ๒)  ดังต่อไปนี้
ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙   ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖  ของประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๙/๒๕๔๗  และใช้ความในประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ  ๓  ข้อความที่ให้ใช้แทนข้อความที่ยกเลิกตามข้อ  ๑  คือ

ข้อ  ๖  ในประกาศนี้
“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายความว่า การศึกษาและการทำกิจกรรมใด ๆ ทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  หรือการดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือการนำความรู้  ประสบการณ์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปเผยแพร่หรือปฏิบัติงานให้กับบุคคลอื่น  อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยส่วนรวม  หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
“การรับรองสถานภาพและคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง”  หมายความว่า  การรับรองสถานภาพสถาบันการศึกษา  สมาคมวิชาชีพ  องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานต่าง ๆ ในการผลิตกิจกรรมทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์ และรับรองคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์
“ศูนย์”  หมายความว่า  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
“ผู้อำนวยการ”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์                                                
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์                                                    
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสัตวแพทยสภา
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่แสดงการรับรองสถาบันหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น

ข้อ  ๘    ให้มีคณะกรรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  จำนวน  ๑๕  คน  ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
๘.๑      กรรมการที่มาจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  โดยการสรรหาของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  จำนวน  ๘  คน
๘.๒      กรรมการที่มาจากผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์โดยการสมัคร และได้รับการคัดเลือกรับรองจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา มี จำนวน  ๗  คน  ดังนี้
(๑)  ผู้ปฏิบัติงานในสายงานภาคเอกชน  จำนวน  ๔  คน  คือ
๑.๑  ปฏิบัติงานในสายงานบริษัทและฟาร์ม  จำนวน  ๒  คน
๑.๒  ปฏิบัติงานในสายงานคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์  จำนวน  ๒  คน
(๒)  ผู้ปฏิบัติงานในสายงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ  จำนวน  ๓  คน
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องแสดงเจตนารมณ์เพื่อให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภาคัดเลือก
ให้คณะกรรมการ  ๑๕  คน  ดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการ  ๑  คน เมื่อได้ผู้ดำรงตำแหน่งแล้วให้เสนอรายนามคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสัตว แพทยสภารับทราบ

ข้อ  ๙  วาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
๙.๑  กรรมการตามข้อ ๘.๑  มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
๙.๒  กรรมการตามข้อ  ๘.๒  มีวาระอยู่ในตำแหน่ง  ๓  ปี  นับแต่วันที่แต่งตั้งและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้  แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างและอยู่ในตำแหน่ง ได้เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ข้อ  ๑๐ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  ขาดจากการเป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา
(๔)  พ้นจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา หรือสายงานวิชาชีพ
(๕)  คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ  ๑๓  ผู้อำนวยการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑.  ดำเนินกิจการของศูนย์ฯ  ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
๒.  เป็นผู้แทนของศูนย์ฯ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
๓.  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
๔.  มอบหมายกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์ฯ  ตามความเหมาะสม
๕.  สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ  เป็นรายเดือนและรายปี เสนอ
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา
๖.  อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสัตวแพทยสภามอบหมาย

ข้อ  ๑๔ ผู้จัดการมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การบริหาร  จัดการ  และคอมพิวเตอร์
๒.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๒๕  ปี
๓.  ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษจำคุก
๔.  มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์
๕.  มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๖.  สามารถปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ได้เต็มเวลา

ข้อ  ๑๕ ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งเฉพาะตัวเมื่อ
(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  คณะกรรมการสัตวแพทยสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
กรณีที่ผู้จัดการต้องพ้นจากตำแหน่งเฉพาะตัวแล้ว ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้รักษาการและดำเนินการสรรหาภายใน  ๙๐  วัน

ข้อ  ๑๖ ผู้จัดการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)  บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ  และนโยบายของคณะกรรมการ
(๒)  รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์ฯ
(๓)  รักษาระเบียบและกฎข้อบังคับของศูนย์ฯ
(๔)  ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๕)  เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการ
(๖)  ทำรายงานประจำปีของศูนย์ฯ  เสนอต่อคณะกรรมการ
(๗)  อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม   ๒๕๕๐
(รศ.นายสัตวแพทย์สงคราม  เหลืองทองคำ)
นายกสัตวแพทยสภา

Copyright © 2020 - 2022 www.vao-ce.com, All Right Reserved.